«Найбільша розкіш – це розкіш людського спілкування» ©

Найбільша спільнота Тернополя в соціальних мережах

Авторизація

Авторизуйтеся

Чортківський гуманітарно-педагогічний коледж імені Олександра Барвінського
Чортківський гуманітарно-педагогічний коледж імені Олександра Барвінського

  Педагогічне училище імені Олександра Барвінського є одним з провідних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Тернопільської області. Здійснює освітню діяльність з підготовки педагогічних кадрів для потреб області і західного регіону України.

  Діяльність училища спрямована на задоволення освітніх потреб випускників загальноосвітніх середніх навчальних закладів області і регіону щодо здобуття якісної педагогічної освіти і базується на виконанні й дотриманні Конституції України, Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", Положення про вищий навчальний заклад освіти, Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах.

  Освітня діяльність в училищі має світський характер, захищена від втручання політичних партій та громадських релігійних організацій, із збереженням традицій і менталітету українства рідного краю, орієнтована на професійний, інтелектуальний і творчий розвиток особистості студента в єдності з формуванням соціально зрілої, національно свідомої, патріотично налаштованої, фізично і психічно здорової молодої людини - випускника училища за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст".

  Концепція освітньої діяльності визначається статусом училища як педагогічного навчального закладу першого рівня акредитації, головною метою якого є забезпечення якісної педагогічної освіти на рівні державних вимог і забезпечення освітньої галузі кваліфікованими педагогічними кадрами.

  Чортківське обласне педагогічне училище імені Олександра Барвінського як вищий заклад освіти, що акредитований за І рівнем, має право на підготовку фахівців відповідних напрямів і спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста:

0101 Педагогічна освіта

5.01010201 Початкова освіта

5.01010601 Соціальна педагогіка

0202 Мистецтво                

5.02020401 Музичне мистецтво

 

Основними завданнями освітньої діяльності є:

- створення умов для розвитку інтелекту, здібностей та нахилів особистості студента;
- формування професійних знань та навичок студентів на рівні, що відповідає вимогам державного замовлення на молодшого спеціаліста;
- виховання молодої генерації педагогічної інтелігенції у повазі до Конституції України, державної символіки, законодавства держави на кращих традиціях української етнопедагогіки й сучасних педагогічних тенденціях;
- формування високої мовної культури особистості, оволодіння сучасною українською мовою;
- залучення студентів до науково-навчальних досліджень у галузях гуманітарних наук і професійно-практичних дисциплін;
- забезпечення повноцінного духовного, психічного і фізичного розвитку молоді, охорони здоров'я і безпеки життєдіяльності в соціумі;
- організація науково-методичної роботи з педагогічними кадрами спрямована на підвищення фахового рівня, видання навчальних посібників та іншої методичної літератури для внутріучилищного користування, проведення зовнішнього рецензування й друк матеріалів у видавництвах;
- розвиток навчально-матеріальної бази підготовки молодших спеціалістів педагогічної галузі.


Концепція освітньої діяльності училища базується на таких принципах:

- доступність педагогічної освіти для осіб, які відповідають вимогам професійного вибору та виявили відповідний рівень знань за курс основної школи;
- рівність умов для кожного студента з метою повної реалізації їх здібностей, таланту, всебічного розвитку особистості молодої людини;
- відкритий характер освітньої діяльності навчального закладу;
- єдність і безперервність навчально-виховного процесу у співпраці з школами району і області, установами, дошкільними закладами.


  Навчальний процес в училищі базується на системному підході і міжпредметному та інтеграційному принципах навчання з метою вироблення у студентів професійних знань та умінь, творчого педагогічного мислення, здатності вирішувати виробничі педагогічні завдання.

  Виховний процес є вагомою складовою освітньої діяльності, і передбачає виховання майбутніх педагогів у єдності національного і загальнолюдського, педагогічного керівництва та ініціативності студентів, безперервності та наступності і диференціації та індивідуалізації у вихованні, гармонізації виховних впливів навчального закладу і родини.

  Педагогічне училище як навчально-методичний центр педагогічної освіти забезпечує кваліфікаційний ріст викладацького складу через фахову діяльність у рамках методичних об'єднань закладу, обласних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та регіональних педагогічних ВНЗ І-ІІІ рівнів акредитації західного регіону України.

Основними завданнями наукової та навчально-методичної роботи в контексті реалізації ступеневої освіти випускників є:

- науково-педагогічна співпраця з ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації регіону;
- вироблення та реалізація вимог щодо рівня професійних знань випускників на підставі взаємного корегування навчальних планів та змісту підготовки;
- визначення змісту і форми навчальної діяльності студентів на різних етапах підготовки;
- вивчення змісту та характеру роботи випускників з метою внесення змін та доповнень до змісту програм та організації навчального процесу;
- розробка критеріїв оцінювання знань, дидактичних матеріалів для самостійної роботи студентів;
- формування інформаційного забезпечення навчально-виховної діяльності.

Адреса:
48500, Тернопільська обл., м. Чортків, вул. Подільська, 41
Телефон:
+380355222911 Директор
+380355220454 Заступник з загальних питань
+380355222894 Бухгалтерія
+380355220580 Проспілка